Izdelku iz lesa z izvirno obliko vdahnemo življenje.

Les je dar narave. Nastaja s procesom fotosinteze z vezavo CO2 , je naravno obnovljiv in ustreza načelom sonaravnosti. V primerjavi z drugimi materiali, je za gradnjo objektov in izdelkov idealen, saj je za njihovo proizvodnjo potrebno malo energije. V času uporabe pa le-ti še nadaljnje skladiščijo CO2 . Tako lesni proizvodi bistveno znižajo emisije toplogrednih plinov in lahko v največji možni meri pripomorejo k normalizaciji podnebja ter pomenijo prihodnost za človeštvo.

Živimo v času globalne gospodarske in okoljske krize. Kriza je priložnost za nove poti, saj se vedno bolj zavedamo, da do sedaj uveljavljeni mehanizmi, ki so jo povzročili, zagotovo ne morejo biti rešitev za njen izhod. Vztrajanje na ustaljenem modelu  je v nasprotju z osnovnimi zakonitostmi narave  in v kolikor ne bomo temeljito spremenili načina obnašanja, bomo povzročili še globlje in daljnosežnejše posledice. Zato moramo ekonomsko krizo reševati v tesni povezanosti s podnebnimi spremembami oz. okoljem.

Slovenija ima s svojim lesnim bogastvom neizmerne možnosti za preusmeritev gospodarstva na energetsko varčno in okolju prijazno (zeleno) industrijo. V naših gozdovih na leto priraste 4 m3  lesa na prebivalca in v naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji povečati porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je le okoli 0,26 m3 na prebivalca). Ker pa je predelava lesa delovno intenzivna, predstavlja velike zaposlitvene možnosti, obenem pa ne vpliva negativno na okolje ter sovpada s turistično usmerjenostjo Slovenije.

Povečati bi morali sečnjo in pospešiti predelavo lesa v  izdelke z najvišjo dodano vrednostjo. Proizvodnja bi potekala tam, kjer ta dobrina nastaja – torej na gozdnatih področjih Slovenije. Tako bi ustvarili delovna mesta v bližini bivanja in dosegli enakomernejšo poseljenost Slovenije (demografski vidik). Zmanjšali bi dnevne migracije v industrijske centre in uporabo prevoznih sredstev ter s tem porabo goriv, kar bi še dodatno prispevalo k zmanjšanju emisij CO2. Z zaposlitvijo v kraju bivanja bi ljudje prihranili čas in se poistovetili s krajem (pripadnost).

Vendar proizvodnja brez potrošnje ne bo zaživela. Šele dobro oblikovan izdelek z domiselno obliko dobi svojo moč in privlačnost. Zato je potrebno vzpodbujati drzne in inovativne forme iz lesa, saj le lepo oblikovan izdelek in sodobna arhitektura bo zanimiva za potrošnika.

Prof. dr. Franc Pohleven